/portfolio
Chocolate mixed media 45x45x10
Detail: Chocolate
Detail: Chocolate
Toys mixed media 45x45x10 cm
Donkey mixed media 45x45x10
Ginger mixed media 45x45x10 cm
Goats mixed media 50x60 cm
Cardamom mixed media 50x60 cm
A4 Paper mixed media 50x60 cm
Sage mixed media 50x60 cm